top of page
Search

Comunicat FIEC

Des de la Comunitat Catalana de Colòmbia compartim el comunicat que ha fet avui la FIEC: 


CAT

Des de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), fem una crida a totes les parts implicades en el conflicte entre Espanya i Catalunya per a buscar una solució política, dialogada, pacífica i democràtica que càpiga dins l'ordenament jurídic espanyol complint i respectant a més els tractats i pactes internacionals als quals Espanya pertany, entre ells la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Des de la FIEC considerem que el Tribunal Constitucional té el deure d'iniciar les accions oportunes per reconduir la situació i facilitar una solució política que respecti la Constitució i els Tractats Internacionals. La Constitució no pot ser un límit i ha d'encaixar en el seu context jurídic internacional, aquesta s'ha d'adaptar de manera raonable a l'evolució de les societats democràtiques occidentals. Aquesta via podria tenir certa similitud a la plantejada en el cas canadenc amb la seva Cort Suprema que va desembocar en la "Llei de Claredat" i que podria tenir un altre recorregut o solució en el cas espanyol.

Després de llegir la Comunicació del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària pertanyent a les Nacions Unides,

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_6.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1,

i en especial la seva decisió del punt 144 al 149, des de la FIEC expressem els nostres més profunds dubtes sobre el procés dut a terme pel Tribunal Suprem i no compartim el seu veredicte. En qualsevol cas, considerem que, per a poder arribar a una solució, la sentència ha de ser immediatament revisada pel Tribunal Constitucional basant-se en l'ordenament jurídic espanyol i els tractats internacionals als quals Espanya pertany.

Des de la FIEC rebutgem l'escalada de desqualificacions realitzades des de certs cercles en que es va pujant d'intensitat en el grau d'acusacions cap al poble de Catalunya pel que fa al seu comportament. No és acceptable de cap manera anar escalant irresponsablement les acusacions des de no pacífics, a violents, a violents organitzats, etc ... Catalunya no pot ser usada en campanya electoral amb fins partidistes.

Des del respecte mutu i el coneixement de l'altre és possible arribar a una solució duradora que passi pel reconeixement de la nació espanyola en convivència amb la nació catalana, aquesta última incorporada en el contingut i desenvolupament del text sense ser postergada en cap preàmbul. La responsabilitat d'arribar a un acord és de tots si bé és cert que qui té més força i poder té sempre més responsabilitat.

Des de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes ens solidaritzem amb els presos polítics, exiliats i les seves famílies i esperem que la seva posada en llibertat i retorn contribueixin a trobar una solució.

ES

Desde la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC), llamamos a todas las partes implicadas en el conflicto entre España y Cataluña para buscar una solución política, dialogada, pacífica y democrática que quepa dentro del ordenamiento jurídico español cumpliendo y respetando además los tratados y pactos internacionales a los que España pertenece, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde la FIEC consideramos que el Tribunal Constitucional tiene el deber de iniciar las acciones oportunas para reconducir la situación y facilitar una solución política que respete la Constitución y los Tratados Internacionales. La Constitución no pude ser un límite y debe encajar en su contexto jurídico internacional, ésta debe adaptarse de forma razonable a la evolución de las sociedades democráticas occidentales. Esta vía podría tener cierta similitud a la planteada en el caso canadiense con su Corte Suprema que desembocó en la “Ley de Claridad” y que podría tener otro recorrido o solución en el caso español.

Después de leer la Comunicación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente a las Naciones Unidas,

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_6.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1,

y en especial su decisión del punto 144 al 149, desde la FIEC expresamos nuestras más profundas dudas sobre el proceso llevado a cabo por el Tribunal Supremo y no compartimos su veredicto. En cualquier caso, consideramos que, para poder llegar a una solución, la sentencia debe ser inmediatamente revisada por el Tribunal Constitucional basándose en el ordenamiento jurídico español y los tratados internacionales a los que España pertenece.

Desde la FIEC rechazamos la escalada de descalificaciones realizadas desde ciertos círculos en los que se va subiendo de intensidad en el grado de acusaciones hacia el pueblo de Cataluña en cuanto a su comportamiento. No es aceptable de ninguna manera ir escalando irresponsablemente las acusaciones desde no pacíficos, a violentos, a violentos organizados, etc... Cataluña no puede ser usada en campaña electoral con fines partidistas.

Desde el respeto mutuo y el conocimiento del otro es posible llegar a una solución duradera que pase por el reconocimiento de la nación española en convivencia con la nación catalana, esta última incorporada en el contenido y desarrollo del texto sin ser postergada en ningún preámbulo. La responsabilidad de llegar a un acuerdo es de todos si bien es cierto que quien tiene mayor fuerza y poder tiene siempre mayor responsabilidad.

Desde la Federación Internacional de Entidades Catalanas nos solidarizamos con los presos políticos, exiliados y sus familias y esperamos que su puesta en libertad y regreso contribuyan a encontrar una solución.

EN

From the International Federation of Catalan Entities (FIEC), we call on all parties involved in the conflict between Spain and Catalonia to find a political, dialogue, peaceful and

democratic solution that fits into the Spanish legal system while also complying with and respecting treaties and agreements to which Spain belongs, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. From the FIEC we believe that the Constitutional Court has the duty to initiate the appropriate actions to redirect the situation and facilitate a political solution that respects the Constitution and the International Treaties. The Constitution cannot be a limit and should fit into its international legal context, it must be reasonably adapted to the evolution of Western democratic societies. This way could have some similarity to that raised in the Canadian case with its Supreme Court that led to the "Clarity Act" and that could have another route or solution in the Spanish case.

After reading the Communication of the Working Group on Arbitrary Detention belonging to the United Nations,

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_6.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 ,

and especially its decision from point 144 to 149, from FIEC we express our deepest doubts about the process carried out by the Supreme Court and we do not share its verdict. In any case, we consider that, in order to reach a solution, the sentence must be immediately reviewed by the Constitutional Court based on the Spanish legal system and the international treaties to which Spain belongs.

From the FIEC we reject the escalation of disqualifications made from certain circles in which the degree of accusations towards the people of Catalonia is increasing in terms of their behavior. It is not acceptable in any way to irresponsibly escalate accusations from non-peaceful, violent, organized violent, etc ... Catalonia cannot be used in an election campaign for political purposes.

From mutual respect and knowledge of the other, it is possible to reach a lasting solution that goes through the recognition of the Spanish nation in coexistence with the Catalan nation, this one integrated into the content and development of the legal text without being rescheduled in any preamble. The responsibility of reaching an agreement belongs to everyone, although it is true that those who have greater strength and power always have greater responsibility.

From the International Federation of Catalan Entities, we express our solidarity with the political prisoners, exiles and their families and hope that their release and return will contribute to find a solution."


Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC)

Octubre 2019

bottom of page